Logo Gender School

HemOm GenderschoolPartnersDelprojektEuropeiska partnersKontaktPR Material
  Utskriftsvänlig versionFörminska textenFörstora textenEnglish version


Samverkan över gränserna

En viktig del av arbetet inom Equal-programmet sker i samverkan med andra partnerskap i EU genom det så kallade transnationella samarbetet.


Gender School arbetar inom två transnationella partnerskap

”Hackers for Equality”
i samarbete med Skottland och Slovenien. Tillsammans ska gemensamma strukturer och modeller arbetas fram för ledarskap och tillväxt med utgångspunkt i genus.


Hi Hopes (Skottland)
På grund av gles befolkning och sin geografiska belägenhet har hög –och ölandet i Skottland svårigheter att få tillgång till resurser som livslångt lärande och social –och ekonomisk utveckling, vilket inverkar negativt på regionens tillväxt. Huvudsyftet med projektet Hi Hopes är därför att öka möjligheterna för livslångt lärande så att varje individ i regionen kan nå sin fulla potential i vardags –och arbetslivet. Inom projektet kommer man att pröva nya metoder för att överkomma ovan nämnda barriärer i syfte att minska diskriminering och ojämställdhet på arbetsmarknaden i skotska hög –och ölandet.

Klicka här för att läsa mer (extern webbplats på engelska).

Equal Vesna (Slovenien)
Partnerskapet Vesna arbetar med underpriviligerade grupper som exempelvis unga kvinnor som ännu inte varit anställda, äldre arbetslösa kvinnor och självanställda kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor fortsätter att öka i Slovenien och utvecklingsarbetet inom projektet går ut på att hitta sätt att integrera och gynna dessa grupper. Målet är bland annat att öka antalet kvinnliga företagare och självanställda kvinnor.

Klicka här för att läsa mer (extern webbplats på engelska). Under uppbyggnad.

”A private matter”
i samarbete med Spanien, Italien och Frankrike. Målet är ett utbyte av erfarenheter om hur balansen mellan arbetsliv och privatliv kan fungera bättre i framtiden.


IMPLANTA (Spanien)
Vår spanska partner arbetar i huvudsak för att implantera nya metoder och modeller som gynnar balansen mellan privatliv och arbetsliv. Detta inkluderar en strävan och förespråkan om att ansvar för hem och familj ska delas lika mellan män och kvinnor. Inom projektet driver man även utvecklingsarbete som rör kvinnors deltidsarbete, moderskap och arbetsliv, kvinnors låga löner och höga andel i arbetslösheten.

P.A.R.M.E (Frankrike)
Det finns ett stort behov av barnomsorg i Paris och närliggande områden. Tillgången till barnomsorg kan inte svara mot den stora efterfrågan, vilket främst drabbar arbetslösa eller lågavlönade invandrarkvinnor med begränsade ekonomiska möjligheter. Kvinnorna blir utestängda från arbetsmarknaden och deras möjligheter att ta arbete eller bygga på sin kompetens uteblir. I och med projektet P.A.R.M.E arbetar det franska partnerskapet för att hjälpa de utestängda kvinnorna till arbete eller utbildning samt hitta en lösning på barnomsorgsproblemet.

Una questione privata (Italien)
Partnerskapet Una questione privata pekar på den inbyggda problematik som finns i och med att i första hand kvinnor förväntas ta hand om hem och barn. Av den anledningen är det svårt för kvinnor i Italien att på ett balanserat sätt kunna kombinera privatliv med arbetsliv, karriär med familj. Namnet på projektet speglar den rådande föreställningen att detta är ett privat problem för kvinnorna. I och med partnerskapets utvecklingsarbete hoppas man kunna hitta nya sätt för att förbättra balansen mellan privatliv och arbetsliv, vilket kan leda till ökade möjligheter och bättre förhållanden för kvinnor. Vidare vill man inom projektet öka kunskapen om att konflikten privatliv/arbetsliv inte är ett kvinnoproblem utan ett socialt problem.
 
NYHETSBREV "A PRIVATE MATTER" NYHETSBREV

Nr 4, Sverige
Ladda hem pdf

Nr 3, Italien
Ladda hem pdf


Nr 2, Frankrike
Ladda hem pdf


Nr 1, Spanien
Ladda hem pdf


INSTANT BOOK "A PRIVATE MATTER" NYHETSBREV

Instant book, Sverige
Läs mer (pdf)

Instant book, Italien
Läs mer (pdf)

Instant book, Frankrike
Läs mer (pdf)

Instant book, Spanien
Läs mer
(pdf)


Om Du vill läsa hela Instant book kontakta: president@minerva.nu


RAPPORTER "A PRIVATE MATTER" NYHETSBREV

Benchmarking Study
Komplett version finns på www.minerva.nu klicka på projekt
Läs mer (pdf)

Rapport:
"Thematic work gruop no 4; Local Networking"
Läs mer
(pdf)

Rapport:
"Thematic work group no 3; Swedish contribution"

Läs mer (pdf)

Rapport:
"Thematic work group no 2; Swedish contribution"
Läs mer (pdf)

UTVÄRDERINGAR NYHETSBREV

Utvärdering:
"Evaluation A Private Matter"
Ladda hem pdf

Utvärdering:
"Evaluation Hackers for Equality"
Läs mer
(pdf)

© Gender School | Kyrkbacksvägen 8 | SE-791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | info@genderschool.se | www.genderschool.se